Tôi đã làm/Tôi chưa bao giờ làm điều đó trong cuộc đời của tôi!

Tôi có, hay tôi chưa bao giờ? Bạn bè của bạn có làm đúng không?

Bạn có thể thích