Tất nhiên tôi làm/Tất nhiên là không

Tất nhiên bạn làm/Tất nhiên không phải về bạn, bạn bè của bạn sẽ làm cho nó đúng?

Bạn có thể thích